Rychlá poptávka

CZ

 
CZ
 
SK
 

Reklamační řád pro servisní smlouvu

 

Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád") je nedílnou součástí Servisní smlouvy o provádění servisních kontrol a prací zhotovitele, společnosti PROFIFLEX s.r.o., IČ: 293 63 667, se sídlem Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn. C 75483.

 

ČLÁNEK 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ   

1.    Základními pojmy jsou: 

a)       Zhotovitelem se rozumí společnost PROFIFLEX s.r.o., IČ: 293 63 667, se sídlem Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 75483, telefonní kontakt: +420 547 723 090, fax: +420 547 723 091, email:  info@profiflex.cz.                                                  

b)      Objednatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, a to s ohledem na platnou právní úpravu. Objednatel, který je Spotřebitelem, anebo Objednatel, který je Podnikatelem, kterému se Zhotovitel zavázal poskytnout servisní služby (servisní kontroly a servisní práce), je za provedení těchto služeb povinen Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu.

c)         Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Zhotovitelem nebo s ním jinak jedná.

d)         Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. pro účely ochrany spotřebitele je za podnikatele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

e)         Webovými stránkami Zhotovitele se myslí webové stránky umístěné na internetové adrese http://www.profiflex.cz/ zřízené pro přehled a orientaci zájemců o nabízených produktech a službách poskytovaných Zhotovitelem. Nabídka těchto Webových stránek není standardní internetový obchod (e-shop), ve kterém probíhá uzavírání kupní smlouvy na dálku.  Jedná se o internetový katalog s možností vytvoření si vlastní poptávky poskytnutí služeb.

f)          Servisní smlouvou se rozumí každá servisní smlouva o provádění servisních kontrol a prací uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejímž předmětem je provádění Pravidelných servisních kontrol, s tím souvisejících prací nebo servisních prací na základě jednotlivých konkrétních dohod o servisní práci (dále také jen „Dohoda o servisní práci") mezi smluvními stranami, na Zařízení (Pravidelné servisní kontroly nebo další servisní práce dále také jen „Dílo").

g)         Smlouvou o dílo se rozumí každá smlouva uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem nebo původním objednatelem instalace zařízení, na základě které bylo Zhotovitelem dodáno a instalováno zařízení stínící techniky ad. (dále jen „Zařízení"), jejíž součástí jsou samostatné obchodní podmínky a reklamační řád, odlišný od tohoto reklamačního řádu.

h)      Produktem jsou náhradní díly, součástky a jiné věci potřebné pro provedení Díla.

2.    Objednatel je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem ještě před samotným uzavřením Servisní smlouvy.

3.    Objednatel uzavřením Servisní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s tímto Reklamačním řádem, včetně sdělení před uzavřením smlouvy, a že s ním výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném k tomuto okamžiku.

4.    Tento Reklamační řád se vztahuje na práva a povinnosti z vadného plnění Díla na základě Servisní smlouvy případně jednotlivých konkrétních Dohod o servisní práci, pokud zde nebude Zhotovitelem uznána za oprávněnou reklamaci v rámci záruky Zařízení upravené Smlouvou o dílo a jejím reklamačním řádem.

5.    Tento Reklamační řád je veřejně přístupný na Webových stránkách Zhotovitele a v listinné podobě v místě sídla Zhotovitele. 

6.    Pokud tento Reklamační řád některý pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v Servisní smlouvě. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy. 

 

 

ČLÁNEK 2.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až 2112, § 2158 až 2174 a § 2615 až § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ").

2.    Zhotovitel odevzdá Objednateli Dílo, které bude mít v okamžiku jeho předání a převzetí vlastnosti stanovené Servisní smlouvou nebo konkrétní Dohodou o servisní práci, bude způsobilé sloužit svému účelu a bude vyhovovat požadavkům právních předpisů platných v České republice v době jeho realizace.

3.    Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

4.    Je-li Objednatelem Spotřebitel a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

5.    Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na Díle bez zbytečného odkladu poté, co jej zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání Díla.

To se však netýká:

(a)    Díla realizovaného z Produktu prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

(b) opotřebení Díla způsobeného jeho obvyklým užíváním;

(c)  u použitého Produktu k realizaci Díla pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Produkt měl při převzetí Objednatelem nebo vyplývá-li to z jeho povahy.

6.    Dílo je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje také realizace jiného díla a dále vady v dokladech nutných pro užívání Díla.

7.    Právo Objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má Dílo při jeho předání a převzetí, a to i tehdy, projeví-li se později.

8.    Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud Objednatel před převzetím Díla věděl, že má vadu, anebo pokud Objednatel vadu sám způsobil.

9.    Práva z vadného plnění se nevztahují na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v návodu k použití) zejména:

(a)    mechanickým poškozením Díla;

(b)    neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Dílo;

(c)  poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;

(d)    provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů užívání;

(e)    upravením Objednatelem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy;

(f)     poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí;

(g)    změnou právních předpisů týkajících se Díla.

10. Omezení dle předchozího odstavce neplatí, pokud byly vlastnosti Díla, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Objednatelem a Zhotovitelem výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Zhotovitelem deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití Díla.

 

ČLÁNEK 3.

UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

1.       Uzavřením Servisní smlouvy, případně také uzavřením jednotlivé Dohody o servisní práci, Objednatel vyjadřuje svůj souhlas se zde uvedenými podmínkami reklamace. Vady Díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání Díla. V opačném případě může Zhotovitel namítnout opožděnost uplatnění námitek vad. Zhotovitel Objednateli doporučuje, aby zjištěné vady co nejdříve oznámil Zhotoviteli, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému poškozování Díla a Produktů. Jedná-li se však o vady zjevné, kterých si mohl Objednatel na první pohled při převzetí Díla všimnout a nevytkne-li je Zhotoviteli při převzetí, může Zhotovitel namítat, že tyto vady nebyly Objednatelem uplatněny včas.

2.       Reklamaci uplatňuje Objednatel u Zhotovitele na adrese jeho sídla, nebo emailem na emailu Zhotovitele: info@profiflex.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Zhotovitel obdrží od Objednatele oznámení o reklamaci, spolu s popisem vady Díla, způsobem jejího projevování, s četností jejího výskytu a s uvedením data, kdy se vada projevila doplněné o fotografie vadného Díla. Objednatel při uplatnění reklamace uvede dostatečně své kontaktní údaje (zejména jméno, případně obchodní firmu Objednatele, zpáteční adresu, telefonní číslo a email) spolu se zvolením požadovaného způsobu vyřízení reklamace.

3.    Objednatel doloží platnost záruky předložením předávacího protokolu. Tento postup je doporučen také Objednateli Spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

4.    Zhotovitel okamžikem doručení oznámení o reklamaci zahájí reklamační řízení, Objednateli Spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem nebo telefonicky bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned).

5.    Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace a je povinen zajistit Zhotoviteli přístup k Dílu v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění vady.

6.    Zhotovitel je oprávněn požadovat osobní prohlídku reklamovaného Díla z důvodu posouzení vzniklých vad, a to po jejím předchozím oznámení Objednateli. Objednatel je povinen Zhotoviteli osobní prohlídku reklamovaného Díla umožnit, a to v pracovní době Zhotovitele, tedy pondělí - pátek od 7:00 do 15:30. Zhotovitel není v prodlení s vyřízením reklamace, pokud mu Objednatel neumožnil prohlídku Díla, na kterém se vady vyskytly v souladu s tímto odstavcem Reklamačního řádu.

7.    Je-li Objednatelem Spotřebitel, rozhodne o reklamaci Zhotovitel ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Zhotovitel vydá Objednateli Spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřešení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a ukončí reklamační řízení a nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po doručení oznámení reklamace Zhotoviteli. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Objednatelem Spotřebitelem - takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Tato lhůta není závazná k Objednateli Podnikateli, kdy o jeho reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.    Po odstranění vady Díla zpracuje Zhotovitel písemný protokol o opravě, který předá spolu s opraveným Dílem Objednateli. Vytkl-li Objednatel Zhotoviteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadný předmět užívat.

9.    V případě výskytu vadného plnění, které je podstatným porušením Servisní smlouvy a které brání užití předmětu Díla má Objednatel právo:

a.       na odstranění vady dodáním nového Díla bez vady nebo dodáním chybějící části Díla, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

b.       na odstranění vady opravou Díla;

c.       na přiměřenou slevu z ceny Díla, nebo

d.       v případě vadného provedení Pravidelné servisní kontroly odstoupit od Servisní smlouvy, nebo v případě, že Dílem jsou další servisní práce prováděné na základě konkrétní Dohody o servisní práci, odstoupit od této dohody.

9.1   Objednatel Zhotoviteli při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu, po oznámení vady sdělí, jaké právo si zvolil. Nezvolí-li si Objednatel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

9.2   Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele, to však neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Zhotovitel vadu v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vadu neodstraní, má Objednatel právo požadovat slevu z ceny Díla nebo od smlouvy odstoupit dle odst. 9 písm. d) tohoto článku.

9.3   Objednatel Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Zhotovitel nemůže dodat nové Dílo bez vad, vyměnit jeho součást nebo Dílo opravit, jakož i v případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Objednateli Spotřebiteli působilo značné obtíže.

10. Výskyt vadného plnění, které je nepodstatným porušením Servisní smlouvy případně jednotlivé Dohody o servisní práci a nebrání užívání Díla a není v rozporu s účelem Díla, není důvodem pro odmítnutí převzetí Díla ze strany Objednatele a Objednatel jej převezme s výhradou. Objednatel má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

10.1 Dokud Objednatel neuplatní právo na slevu z ceny Díla nebo neodstoupí od Servisní smlouvy nebo od konkrétní Dohody o servisní práci, může Zhotovitel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Zhotovitel odstranit dle své volby opravou Díla nebo dodáním nového Díla.

10.2 Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla včas, nebo vadu odmítne odstranit, může Objednatel požadovat slevu z ceny Díla, nebo může odstoupit od Servisní smlouvy v případě, že Dílem jsou Pravidelné servisní kontroly, nebo v případě, že Dílem jsou servisní práce prováděné na základě konkrétní Dohody o servisní práci, odstoupit od této dohody. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele.

11. Právo na dodání nového Díla, nebo výměnu části předmětu Díla má Objednatel Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže předmět Díla řádně užívat k jeho účelu pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Objednatel Spotřebitel také právo odstoupit od smlouvy dle odst. 10.2 tohoto článku.

12. V případě, že bude více Děl vadných, pro které nebude Objednatel Spotřebitel moci Zařízení užívat, je Objednatel Spotřebitel oprávněn od Servisní smlouvy odstoupit.

13.  Objednatel není oprávněn požadovat provedení náhradního Díla, jestliže předmět Díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Zhotoviteli.

14.   Žádná ze stran nemá právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s reklamačním řízením.

 

ČLÁNEK 4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.       Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 2. 2017 a ruší předchozí dohodnutá ujednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem týkajících se otázek upravených tímto Reklamačním řádem, tedy zejména práv z vadného plnění a jejich uplatnění u Zhotovitele.

2.    Veškeré reklamační procesy se řídí platnou právní úpravou České republiky a jsou závazné pro všechny zúčastněné strany.  

3.    Pokud je Objednatel Spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb dle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Oprávněným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

 

 

 

 

 

 

PROFIFLEX s.r.o.,

Libor Ondrášek, jednatel

 

 

 

 

 
 
 
 
 

žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu

  PROFIFLEX s.r.o., Lipůvka 525 | 679 22 Lipůvka | Česká republika
Tel.: +420 547 723 090, E-mail: brno@profiflex.cz
   

 

© Copyright 2019 SERVIS CLIMAX, a.s.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu SERVIS CLIMAX, a.s. zakázáno.

 

Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro PROFIFLEX s.r.o. a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
PROFIFLEX s.r.o. potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.