Rychlá poptávka

CZ

 
CZ
 
SK
 

Reklamační řád (platný od 1.3.2021)

 

Tento reklamační řád je vedle Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP") ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ") součástí každé Smlouvy o dílo, kterou uzavírá na straně jedné společnost PROFIFLEX s.r.o., IČ: 293 63 667, se sídlem Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn. C 75483, jako Zhotovitel, a na straně druhé Objednatel (právnická nebo fyzická osoba), a upravuje vzájemná práva a povinnosti těchto smluvních stran, pokud mezi nimi nebylo výslovně Smlouvou o dílo ujednáno jinak.

 

ČLÁNEK 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ   

1.   Objednatel je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a VOP ještě před samotným uzavřením Smlouvy o dílo.

2.   Objednatel uzavřením Smlouvy o dílo potvrzuje, že se seznámil s tímto Reklamačním řádem, včetně sdělení před uzavřením smlouvy, a že s ním výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném k tomuto okamžiku. Reklamační řád je nedílnou součástí každé Smlouvy o dílo. Ujednání ve Smlouvě o dílo odlišná od ustanovení v Reklamačním řádu, mají před ustanovením Reklamačního řádu přednost.

3.   Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

4.     Tento Reklamační řád Zhotovitele je veřejně přístupný na Webových stránkách Zhotovitele a v listinné podobě v místě sídla Zhotovitele.

5.     Pokud je některé ustanovení v Reklamačním řádu v rozporu s některým ustanovením VOP, má takové ustanovení VOP přednost.   

 

ČLÁNEK 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až 2112, § 2158 až 2174 a § 2615 až § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ").

2.   Zhotovitel odevzdá Objednateli Dílo, které bude mít v okamžiku jeho předání a převzetí vlastnosti stanovené Smlouvou o dílo, bude způsobilé sloužit svému účelu a bude vyhovovat požadavkům právních předpisů platných v České republice v době jeho realizace.

3.   Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

4.   Je-li Objednatelem Spotřebitel a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

5.   Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na Díle u Produktů umístěných v interiéru na nosné a nepohyblivé části Díla nepodléhající opotřebení provozem ve lhůtě 48 měsíců, ve lhůtě 24 měsíců na pohyblivé části Díla, změnu barvy Díla, stínící textilie, elektropohony a elektrokomponenty a u Produktů umístěných v exteriéru ve lhůtě 60 měsíců na nosné a nepohyblivé části Díla nepodléhající opotřebení provozem a 24 měsíců na pohyblivé části Díla, změnu barvy Díla, stínící textilie a elektrokomponenty  od jejich převzetí, to se však netýká:

(a) Díla realizovaného z Produktu prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

(b) opotřebení Díla způsobeného jeho obvyklým užíváním;

(c) použitého Produktu k realizaci Díla pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Produkt měl při převzetí Objednatelem nebo vyplývá-li to z jeho povahy.

6.   Dílo je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje také realizace jiného díla a dále vady v dokladech nutných pro užívání Díla.

7.   Právo Objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má Dílo při jeho předání a převzetí, a to i tehdy, projeví-li se později.

8.   Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud Objednatel před převzetím Díla věděl, že má vadu, anebo pokud Objednatel vadu sám způsobil.

9.   Práva z vadného plnění se nevztahují na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v návodu k použití) zejména:

(a)   mechanickým poškozením Díla;

(b)   neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Dílo;

(c) poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s návodem Zhotovitele k použití, či případně v rozporu s jinými podmínkami užívání uvedenými v dokumentaci Díla nebo všeobecnými zásadami;

(d)   provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů užívání;

(e)   upravením Objednatelem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy;

(f)    poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí;

(g)   změnou právních předpisů týkajících se Díla.

10. Omezení dle předchozího odstavce neplatí, pokud byly vlastnosti Díla, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Objednatelem a Zhotovitelem výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Zhotovitelem deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití Díla.

 

ČLÁNEK 3. ZÁRUKA ZA JAKOST

1.   Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost). Záruční doba Díla je:

-       u Produktů umístěných v interiéru

-       u Produktů umístěných v exteriéru

-       u garážových vrat

ode dne předání a převzetí Díla potvrzeného podpisem Objednatele i Zhotovitele na předávacím protokolu. Zahájení běhu záruční doby prokazují smluvní strany předávacím protokolem.

2.   Objednatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po předání Díla Objednateli vnější událost.

3.   Při užívání Díla je Objednatel povinen dodržovat pečlivě instrukce o použití uvedeného Díla, aby si zachovalo kvalitu, a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno, tedy dodržovat servisní a záruční podmínky specifikované Zhotovitelem v předávacím protokolu, případně v návodu k použití Díla, který je předán nejpozději při podpisu předávacího protokolu. Nedodržením těchto ustanovení zanikají Objednateli práva z vadného plnění.

4.   Na žádost Objednatele Zhotovitel poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu Zhotovitele, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však vydává Zhotovitel namísto záručního listu Objednateli pouze předávací protokol obsahující uvedené údaje.

5.   Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Zhotovitel v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí.

 

ČLÁNEK 4. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

1.   Uzavřením Smlouvy o dílo Objednatel vyjadřuje svůj souhlas se zde uvedenými podmínkami reklamace. Vady Díla zjištěné v záruční době je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však u Produktů umístěných v interiéru, a to u nosných a nepohyblivých částí Díla nepodléhajících opotřebení provozem ve lhůtě 48 měsíců, ve lhůtě 24 měsíců u pohyblivých částí Díla, při změně barvy Díla, u stínící textilie, u elektropohonů a elektrokomponentů a u Produktů umístěných v exteriéru ve lhůtě 60 měsíců, a to u nosných a nepohyblivých části Díla nepodléhajících opotřebení provozem a 24 měsíců u pohyblivých částí Díla, při změně barvy Díla, u stínící textilie a u elektrokomponentů. V opačném případě může Zhotovitel namítnout opožděnost uplatnění námitek. Zhotovitel Objednateli doporučuje, aby zjištěné vady co nejdříve oznámil Zhotoviteli, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému poškozování Díla a Produktů. Neoznámí-li Objednatel vadu Díla včas, pozbývá práva odstoupit od Smlouvy o dílo. Jedná-li se však o vady zjevné, kterých si mohl Objednatel na první pohled při převzetí Díla všimnout a nevytkne-li je Zhotoviteli při převzetí, může Zhotovitel namítat, že tyto vady nebyly Objednatelem uplatněny včas.

2.   Reklamaci uplatňuje Objednatel u Zhotovitele na adrese jeho sídla, nebo emailem na emailu Zhotovitele: info@profiflex.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Zhotovitel obdrží od Objednatele oznámení o reklamaci, spolu s popisem vady Díla, způsobem jejího projevování, s četností jejího výskytu a s uvedením data, kdy se vada projevila doplněné o fotografie vadného Díla. Objednatel při uplatnění reklamace uvede dostatečně své kontaktní údaje (zejména jméno, případně obchodní firmu Objednatele, zpáteční adresu, telefonní číslo a email) spolu se zvolením požadovaného způsobu vyřízení reklamace.

3.   Objednatel doloží platnost záruky předložením předávacího protokolu či případně záručním listem, pokud bylo v minulosti Dílo reklamováno, doloží též doklad o reklamaci. Tento postup je doporučen také Objednateli Spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

4.   Zhotovitel okamžikem doručení oznámení o reklamaci zahájí reklamační řízení, Objednateli Spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem  bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned.

5.   Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace a je povinen zajistit Zhotoviteli přístup k Dílu v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění vady.

6.   Zhotovitel je oprávněn požadovat osobní prohlídku reklamovaného Díla z důvodu posouzení vzniklých vad, a to po jejím předchozím oznámení Objednateli. Objednatel je povinen Zhotoviteli osobní prohlídku reklamovaného Díla umožnit, a to v pracovní době Zhotovitele, tedy pondělí - pátek od 7:00 do 15:30. Zhotovitel není v prodlení s vyřízením reklamace, pokud mu Objednatel neumožnil prohlídku Díla, na kterém se vady vyskytly v souladu s tímto odstavcem reklamačního řádu.

7.   Je-li Objednatelem Spotřebitel, rozhodne o reklamaci Zhotovitel ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Zhotovitel vydá Objednateli Spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřešení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a ukončí reklamační řízení a nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne následující po doručení oznámení reklamace Zhotoviteli. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Objednatelem Spotřebitelem - takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Tato lhůta není závazná k Objednateli Podnikateli, kdy o jeho reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.   Po odstranění vady Díla zpracuje Zhotovitel písemný protokol o opravě, který předá spolu s opraveným Dílem Objednateli. Vytkl-li Objednatel Zhotoviteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadný předmět užívat.

9.   V případě výskytu vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy o dílo a které brání užití Díla jsou práva a povinnosti následující:

9.1                             Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy o dílo, Objednatel má právo:

(a)     na odstranění vady dodáním nového Díla bez vady nebo dodáním chybějící části Díla, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části Díla, může Objednatel Spotřebitel požadovat jen výměnu této části; není-li dodání nového Díla, či výměna části Díla  možná, může Objednatel Spotřebitel odstoupit od Smlouvy o dílo. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Objednatel Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady;

(b)     na odstranění vady opravou Díla;

(c)     na přiměřenou slevu z ceny Díla, nebo

(d)     odstoupit od Smlouvy o dílo.

9.2   Objednatel Zhotoviteli při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu, po oznámení vady sdělí, jaké právo si zvolil. Nezvolí-li si Objednatel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

9.3  Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele, to však neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Zhotovitel vadu v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vadu neodstraní, má Objednatel právo požadovat slevu z ceny Díla nebo od Smlouvy o dílo odstoupit.

10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy o dílo, jsou práva a povinnosti následující:

9  

10  

10.1 Objednatel má v případě nepodstatného porušení Smlouvy o dílo právo na:

a)     odstranění vady, anebo

b)     na přiměřenou slevu z ceny Díla.

10.2 Dokud Objednatel neuplatní právo na slevu z ceny Díla nebo neodstoupí od Smlouvy o dílo, může Zhotovitel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Zhotovitel odstranit dle své volby opravou Díla nebo dodáním nového Díla.

10.3 Neodstraní-li Zhotovitel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Objednatel požadovat slevu z ceny Díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele.

10.4 Výskyt vadného plnění, které je nepodstatným porušením Smlouvy o dílo a nebrání užívání Díla a není v rozporu s účelem Díla, není důvodem pro odmítnutí převzetí Díla ze strany Objednatele a Objednatel jej měl převzít s výhradou.

 

11. Objednatel Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Zhotovitel nemůže dodat nové Dílo bez vad, vyměnit jeho součást nebo Dílo opravit, jakož i v případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Objednateli Spotřebiteli působilo značné obtíže.

12. Právo na dodání nového Díla, nebo výměnu části předmětu Díla má Objednatel Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Dílo řádně užívat k jeho účelu pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Objednatel Spotřebitel také právo od Smlouvy o dílo odstoupit.

13. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního Díla, jestliže předmět Díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Zhotoviteli.

14. Žádná ze stran nemá právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s reklamačním řízením. V případě neoprávněně uplatněné reklamace (Zhotovitel zjistí, že Dílo nemá vady, nebo se jedná o vady za něž Zhotovitel neodpovídá) hradí Objednatel, který není Spotřebitelem, účelně vynaložené náklady, které Zhotoviteli v reklamačním řízení vzniknou.

 

ČLÁNEK 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.   Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 3. 2021 a řídí se jím veškeré Smlouvy o dílo uzavřené od data jeho účinnosti a dále ty Smlouvy o dílo jejichž smluvní strany byly se změnou včas obeznámeny a nevyjádřily s jeho novým zněním nesouhlas za podmínek uvedených ve Smlouvě o Dílo.

2.   Veškeré reklamační procesy se řídí platnou právní úpravou České republiky a jsou závazné pro všechny zúčastněné strany.  

3.   Pokud je Objednatel Spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb dle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Oprávněným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

 

 

PROFIFLEX s.r.o.

Libor Ondrášek, jednatel

Ing. Josef Škorpík, jednatel

 

 

Ke stažení

PROFIFLEX_reklamacni rad_SoSílo_08012021

 
 
 
 
 
 

žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu

  PROFIFLEX s.r.o., Lipůvka 525 | 679 22 Lipůvka | Česká republika
Tel.: +420 547 723 090, E-mail: brno@profiflex.cz
   

 

 

© Copyright 2019 SERVIS CLIMAX, a.s.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu SERVIS CLIMAX, a.s. zakázáno.

 

Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro PROFIFLEX s.r.o. a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
PROFIFLEX s.r.o. potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.