Rychlá poptávka

CZ

 
CZ
 
SK
 

Obchodní podmínky (platné od 1.6.2020)

Obchodní podmínky

 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") jsou ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník") součástí každé smlouvy o dílo, kterou uzavírá na straně jedné společnost PROFIFLEX s.r.o., IČ: 293 63 667, se sídlem Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn. C 75483, jako Zhotovitel a na straně druhé Objednatel (právnická nebo fyzická osoba) a upravují vzájemná práva a povinnosti těchto smluvních stran, pokud mezi nimi nebylo výslovně smlouvou o dílo ujednáno jinak.

 

ČLÁNEK 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 Zhotovitelem se rozumí společnost PROFIFLEX s.r.o., IČ: 293 63 667, se sídlem Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 75483, telefonní kontakt: +420 547 723 090, fax: +420 547 723 091, email: info@profiflex.cz.

Objednatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, a to s ohledem na platnou právní úpravu. Objednatel, který je Spotřebitelem, anebo Objednatel, který je Podnikatelem, kterému se Zhotovitel zavázal provést dílo, je za toto zhotovení Díla povinen Zhotoviteli poskytnout dohodnutou odměnu.

Zhotovitel a Objednatel právnická osoba jmenují své zástupce, kteří budou zmocněni k tomu, aby za ně činili úkony v souvislosti s plněním předmětu díla dle smlouvy o dílo. Ukončení zmocnění, popř. nové jmenování zástupců musí být písemně sděleno druhé smluvní straně a je vůči ní účinné až po jeho doručení druhé smluvní straně.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Zhotovitelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele je za podnikatele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Zákazníkem se rozumí zájemce o vytvoření cenové nabídky Zhotovitelem týkající se realizace díla.

Webovými stránkami Zhotovitele se myslí webové stránky umístěné na internetové adrese http://www.profiflex.cz/ zřízené pro přehled a orientaci Zákazníka o nabízených produktech a službách poskytovaných Zhotovitelem. Nabídka těchto Webových stránek není standardní internetový obchod (e- shop), ve kterém probíhá uzavírání kupní smlouvy na dálku. Jedná se o internetový katalog s možností vytvoření si vlastní poptávky realizace díla.

Smlouvou o dílo se rozumí každá smlouva uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, na jejímž základě vzniká závazkový právní vztah Zhotovitele a Objednatele. Předmětem této smlouvy je dodání Produktů a jejich montáž, oprava nebo úprava na místě Objednatelem určeném (dále také jen „Dílo") a zaplacení a převzetí Díla Objednatelem dle ujednaných podmínek, ve které jsou specifikované i další konkrétní práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele.

Produkty se myslí výrobky, zejména však stínící technika, zveřejněné na Webových stránkách Zhotovitele a v katalogu dostupném v sídle Zhotovitele. Závazný technický popis jednotlivých Produktů bude součástí nabídky dle článku 3 těchto VOP.

Objednatel uzavřením Smlouvy o dílo potvrzuje, že se seznámil s VOP a Reklamačním řádem, včetně sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném k tomuto okamžiku. VOP a Reklamační řád jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o dílo.

Tyto VOP a Reklamační řád Zhotovitele jsou veřejně přístupné na Webových stránkách Objednatele.

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními VOP. Vztahy neupravené Smlouvou o dílo nebo VOP se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku.

 

ČLÁNEK 2.

POPTÁVKA

1.Odesláním poptávky Zákazníkem nevzniká žádný smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Zákazníkem. Odesláním poptávky, vytváří Zákazník dotaz a žádost na Zhotovitele k zaslání předběžné cenové nabídky směřující následně k případnému uzavření Smlouvy o dílo.

2.Poptávka musí obsahovat označení Zákazníka a specifikaci poptávaného Díla spolu s předpokládaným požadovaným rozsahem jeho plnění, jinak má vady. Poptávka musí obsahovat rovněž e-mailovou adresu Zákazníka pro případ jejího potvrzení Zhotovitelem a telefonní kontakt na Zákazníka.

3.Zákazník je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v poptávce. Údaje uvedené Zákazníkem jsou Zhotovitelem považovány za správné.

4.Zhotovitel vyřizuje poptávky v pořadí, ve kterém byly Zhotoviteli doručeny.

5.Poptávku realizace předmětu Díla je možno učinit:

(a)prostřednictvím Webových stránek Zhotovitele;

(b)osobně v místě sídla Zhotovitele;

(c)elektronickou poštou, faxem či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 

ČLÁNEK 3.

NABÍDKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

1.Nabídka je vytvořena Zhotovitelem na základě poptávky Zákazníka a její součástí je zejména technický popis výrobku, technické řešení a předpokládaná celková cena Díla viz článek 4 těchto VOP.

2.Zákazník je povinen vyjádřit se k nabídce, která mu bude předložena Zhotovitelem dle předchozího odstavce tohoto článku VOP.

3.Smlouva o dílo bude uzavřena až na základě akceptace nabídky Zhotovitele Objednatelem. Objednatel může nabídku akceptovat způsobem dle článku 2, odst. 5 písm. (b) nebo (c).

 

ČLÁNEK 4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1.Cena Díla je stanovena v nabídce Zhotovitele vypracované na základě poptávky Objednatele, a to dle ceníku Zhotovitele platného k okamžiku   doručení poptávky Zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.Výše daně z přidané hodnoty bude stanovena dle platných a účinných daňových předpisů na území České republiky v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

3.Objednatel je povinen hradit Zhotoviteli cenu Díla na základě faktur - daňových dokladů vystavených Zhotovitelem.

4.Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli zálohu ceny Díla na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem, přičemž tato zaplacená záloha   bude Zhotovitelem odečtena od celkové dohodnuté ceny Díla v konečném daňovém dokladu, případně v dílčích daňových dokladech.

5.V případě prodlení Objednatele s uhrazením zálohové faktury Zhotoviteli je Zhotovitel oprávněn změnit termíny plnění realizace díla   stanovené dle čl. 5 odstavce 5 těchto VOP.

6.Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů ode dne vystavení.

7.Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu Díla včas a ve sjednané lhůtě. V případě pozdní úhrady je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. Tímto není dotčeno právo Zhotovitele na náklady spojené s uplatněním pohledávky. V případě prodlení Objednatele s úhradou kterékoliv faktury, nebo její části, vystavené na základě kterékoli Smlouvy o dílo, či jiné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které potrvá déle než sedm (7) dní, je Zhotovitel oprávněn i bez předchozího upozornění Objednatele přerušit provádění Díla na základě veškerých Smluv o dílo uzavřených, a to až do okamžiku úplného uhrazení všech pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, které jsou po datu splatnosti. Po dobu prodlení nese nebezpečí škody na Díle Objednatel. O každý započatý den přerušení provádění Díla z důvodu prodlení Objednatele, se prodlužují veškeré termíny dokončení a předání Díla, a to i dílčí. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny či její části delším než 30 dní je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.Objednatel uhradí cenu Díla bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele spolu s uvedením čísla faktury nebo v hotovosti.  Cena Díla je považována za zaplacenou buď uhrazením fakturované částky v hotovosti, nebo dnem jejího připsání na bankovní účet Zhotovitele.

9.Případné reklamační řízení nemá vliv na povinnost Objednatele Zhotoviteli uhradit cenu Díla v termínu splatnosti. Objednatel není oprávněn zadržet cenu Díla ani její část z důvodu vadného plnění Zhotovitele. Tímto se vylučuje použití § 2108 občanského zákoníku, nejde-li o Objednatele Spotřebitele, který nemusí do odstranění vady Díla platit část ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho nároku na slevu. Započtení na pohledávky vzniklé ze Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní se nepřipouští, pokud se Objednatel a Zhotovitel písemně nedohodnou jinak.

10.Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel může uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění rizika nezaplacení pohledávek ze strany Objednatele (zejména ceny Díla) s k tomu příslušným pojistitelem (dále jen „Pojistitel"). V případě, že Pojistitel rozhodne o změně nebo zrušení úvěrového limitu vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen toto rozhodnutí doručit Objednateli. Od okamžiku doručení rozhodnutí, kterým bude úvěrový limit zrušen, či snížen pod hodnotu doposud neuhrazené ceny Díla, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu zálohy až do celkové výše 90% ceny Díla. Za tímto účelem bude Zhotovitelem vystavena zálohová faktura. Od okamžiku doručení rozhodnutí Pojistitele Objednateli do okamžiku úhrady zálohové faktury a dále po dobu prodlení Objednatele s úhradou příslušné zálohové faktury, nebo její části, je Zhotovitel oprávněn i bez předchozího upozornění Objednatele, přerušit provádění díla, a to až do okamžiku úplného uhrazení neuhrazené zálohové faktury. Po tuto dobu nese nebezpečí škody na díle Objednatel. O každý započatý den přerušení provádění díla dle tohoto odstavce se prodlužují veškeré termíny dokončení a předání díla, a to i dílčí. Toto ujednání se neaplikuje na vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem Spotřebitelem.

 

ČLÁNEK 5.

POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

 1.Objednatel zajistí dohodnutou připravenost místa plnění k realizaci předmětu Díla a přístup Zhotovitele k němu a poskytne mu přiměřený uzamykatelný skladovací prostor na uskladnění prostředků a pomůcek nezbytných pro realizace předmětu Díla.

2.Objednatel zajistí pro Zhotovitele možnost bezplatného připojení k rozvodu el. sítě 220 V / 50 Hz, vody a užívání WC v místě plnění Díla.

3.Objednatel zajistí, aby Zhotovitel při realizaci předmětu Díla nebyl omezován či narušován činností třetích osob a zavazuje se poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro realizaci Díla a zdržet se všeho, čím by bylo bráněno Zhotoviteli v realizaci Díla.

4.Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli zaměřit konstrukce nezbytné pro provedení díla minimálně 4 týdny před nástupem na montáž, jinak se doba plnění a konečné předání Díla Zhotovitelem prodlužují o stejnou dobu, po kterou toto Objednatel Zhotoviteli neumožnil.

5.Objednatel a Zhotovitel se dohodnou na termínu předání místa plnění Objednatelem Zhotoviteli, na době plnění a konečném předání Díla Zhotovitelem, přičemž tyto termíny se prodlužují o dobu, po kterou bude Objednatel v prodlení, a to zejména s předáním místa plnění, se zajištěním jeho připravenosti v plném rozsahu nebo s poskytnutím součinnosti.

6.Objednatel seznámí pracovníky Zhotovitele s místem plnění předmětu Díla, případně s příslušnými bezpečnostními a požárními předpisy a sdělí Zhotoviteli všechny skutečnosti, které mohou být významné pro realizaci Díla, a to nejpozději při předání místa plnění Zhotoviteli.

7.Pracovníci Zhotovitele budou dodržovat bezpečností a požární předpisy, se kterými budou seznámeni podle odstavce 6. tohoto článku VOP.

8.Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů nebo věcí, které mu Objednatel k provedení Díla předal. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá-li však Objednatel na provádění Díla i přes upozornění Zhotovitele dle věty první, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě a Objednatel nemá práva z vady Díla vzniklé pro tuto nevhodnost věci nebo příkazu.  Zhotovitel má také v takovém případě právo od Smlouvy o dílo odstoupit.

9.Zhotovitel vede po celou dobu realizace Díla až do jeho předání Objednateli stavebně-montážní deník minimálně v rozsahu stanoveném obecně   závaznými předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Zápisy v deníku slouží jako podklad pro vypracování případného dodatku ke Smlouvě o dílo. Deník musí být v průběhu realizace Díla Zhotoviteli i Objednateli trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány.

10. V případě, že stavební připravenost místa plnění nebude splňovat dohodnuté technické parametry, je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat zaplacení vzniklé škody za individuální úpravu jeho Produktů k provedení Díla u Objednatele a náklady spojené s prostojem a dopravou pracovníků Zhotovitele do místa plnění, a to ve výši 450,- Kč/hod za 1 osobu pracovníka a 11 Kč/km za 1 vozidlo.

 

ČLÁNEK 6.

VLASTNICTVÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1.Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na Objednatele okamžikem vnesení Produktu, který bude předmětem realizace Díla, na místo plnění. Vlastnictví Díla přechází na Objednatele až po úplném zaplacení ceny Díla, to znamená buď uhrazením celkové ceny Díla v hotovosti, nebo dnem jejího připsání na bankovní účet Zhotovitele.

2.Dílo je provedeno, je-li Zhotovitelem dokončeno a Objednateli předáno.

3.Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání sepíší Zhotovitel a Objednatel předávací protokol, v němž Objednatel výslovně uvede, zda Dílo přejímá či nepřejímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

4.V případě, že předmětem realizace Díla Zhotovitelem nejsou vypínače (řídicí systém), je Dílo dokončeno a předáno Objednateli předvedením jeho funkčnosti prostřednictvím zkoušecího kabelu Zhotovitele.

5.V případě, že je Dílo řádně dokončeno, je Objednatel povinen Dílo převzít.

 

ČLÁNEK 7.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Zhotovitel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy poskytnuty, nebo ke kterým bude mít na základě tohoto smluvního vztahu přístup, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2.O zpracování osobních údajů Zhotovitel informuje Objednatele v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů odběratelů společnosti PROFIFLEX s.r.o. zveřejněné na http://www.profiflex.cz v sekci GDPR a dále dostupné v místě sídla Zhotovitele.

 

ČLÁNEK 8.

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem se řídí platnými obecně závaznými předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

2.Nastane-li okolnost vylučující odpovědnost (tzv. vyšší moc) dle § 2913 odst. 2 [FK1] občanského zákoníku která brání smluvní straně ve splnění povinností, po dobu trvání takové okolnosti není smluvní strana, jíž brání ve splnění povinnosti, povinna k náhradě škody prodlením způsobené, ani není povinna hradit smluvní pokutu s prodlením související. Vyšší mocí dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se rozumí pro účely této smlouvy okolnosti vylučující odpovědnost, a to zejména živelná událost, pandemie, válka, změna politické situace, nebo jiná podobná událost, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností dle Smlouvy o dílo.

3.Objednatel Podnikatel je povinen neprodleně informovat Zhotovitele o změnách veškerých skutečností týkajících se jeho podnikatelské činnosti, zejména těch, které jsou uvedeny v obchodním rejstříku. Rovněž je povinen jej okamžitě informovat o tom, že proti němu bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo že vstoupil do likvidace, anebo že proti němu je veden výkon rozhodnutí.

4.Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí platné ustanovení občanského zákoníku, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

5.Objednatel a Zhotovitel jsou povinni zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o informacích získaných v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo, které mají důvěrný charakter, a nejsou přístupné jiné osobě, vyjma zaměstnanců Objednatele či Zhotovitele.

6.Pohledávky vyplývající ze Smlouvy o dílo smí Objednatel převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem Zhotovitele, pokud se Zhotovitel a Objednatel nedohodnou jinak.

7.Pro doručování písemností kteroukoli smluvní stranou druhé straně se Objednatel a Zhotovitel dohodli tak, že zásilka odeslaná doporučenou poštou se považuje za doručenou také v případě, že adresát tuto odmítne převzít nebo si zásilku nevyzvedne ani v úložní lhůtě. Za řádné doručení se považuje také doručování prostřednictvím elektronické komunikace na dálku s elektronickým potvrzením doručení druhou stranou (emailová komunikace), a to pouze prostřednictvím emailu Zhotovitele: info@profiflex.cz, nebo osobně kteroukoli smluvní stranou nebo jejím zástupcem oproti podpisu druhé smluvní strany nebo jejího zástupce. Případnou změnu adresy pro doručování poštovní službou nebo prostřednictvím elektronické komunikace na dálku je třeba druhé smluvní straně oznámit písemně. Pokud změna adresy pro doručování nebude druhé straně včas oznámena a písemnost bude prokazatelně odeslána na původní adresu, považuje se takto odeslaná písemnost za doručenou třetím dnem jejího prokazatelného odeslání

8.Toto znění VOP je platné a účinné od 1.6.2020

9.Těmito VOP se řídí veškeré Smlouvy o dílo uzavřené od data jejich účinnosti a dále ty Smlouvy o dílo jejichž smluvní strany byly se změnou včas obeznámeny a nevyjádřily s jejich novým zněním nesouhlas za podmínek uvedených ve Smlouvě o Dílo. V těchto případech se původní znění VOP ze dne 11.2.2019 ruší. To vše nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

 

PROFIFLEX s.r.o.,

Libor Ondrášek, jednatel

Ing. Josef Škorpík, jednatel

 


 [FK1]na první straně je zavaedena zkratka

 

 
 
 
 
 

žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu

  PROFIFLEX s.r.o., Lipůvka 525 | 679 22 Lipůvka | Česká republika
Tel.: +420 547 723 090, E-mail: brno@profiflex.cz
   

 

 

© Copyright 2019 SERVIS CLIMAX, a.s.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu SERVIS CLIMAX, a.s. zakázáno.

 

Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro PROFIFLEX s.r.o. a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
PROFIFLEX s.r.o. potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.