Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky ke stažení v PDFVšeobecné obchodní podmínky ke stažení v PDF
 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") jsou ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ") součástí každé smlouvy o dílo, kterou uzavírá na straně jedné společnost PROFIFLEX s.r.o., IČ: 293 63 667, se sídlem Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn. C 75483, jako Zhotovitel a na straně druhé Objednatel (právnická nebo fyzická osoba) a upravují vzájemná práva a povinnosti těchto smluvních stran, pokud mezi nimi nebylo výslovně smlouvou o dílo ujednáno jinak.

 

ČLÁNEK 1.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
                

Zhotovitelem se rozumí společnost PROFIFLEX s.r.o., IČ: 293 63 667, se sídlem Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 75483, telefonní kontakt: +420 547 723 090, fax: +420 547 723 091, email:  info@profiflex.cz.

Objednatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, a to s ohledem na platnou právní úpravu. Objednatel, který je Spotřebitelem, anebo Objednatel, který je Podnikatelem, kterému se Zhotovitel zavázal provést dílo, je za toto zhotovení Díla povinen Zhotoviteli poskytnout dohodnutou odměnu.

Zhotovitel a Objednatel právnická osoba jmenují své zástupce, kteří budou zmocněni k tomu, aby za ně činili úkony v souvislosti s plněním předmětu díla dle smlouvy o dílo. Ukončení zmocnění, popř. nové jmenování zástupců musí být písemně sděleno druhé smluvní straně a je vůči ní účinné až po jeho doručení druhé smluvní straně.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Zhotovitelem nebo s ním jinak jedná.

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele je za podnikatele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Zákazníkem se rozumí zájemce o vytvoření cenové nabídky Zhotovitelem týkající se realizace díla.

 

Webovými stránkami Zhotovitele se myslí webové stránky umístěné na internetové adrese http://www.profiflex.cz/ zřízené pro přehled a orientaci Zákazníka o nabízených produktech a službách poskytovaných Zhotovitelem. Nabídka těchto Webových stránek není standardní internetový obchod (e-shop), ve kterém probíhá uzavírání kupní smlouvy na dálku.  Jedná se o internetový katalog s možností vytvoření si vlastní poptávky realizace díla.

 

Smlouvou o dílo se rozumí každá smlouva uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, na jejímž základě vzniká závazkový právní vztah Zhotovitele a Objednatele. Předmětem této smlouvy je dodání Produktů a jejich montáž, oprava nebo úprava na místě Objednatelem určeném (dále také jen „Dílo") a zaplacení a převzetí Díla Objednatelem dle ujednaných podmínek, ve které jsou specifikované i další konkrétní práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele.

 

Produkty se myslí výrobky, zejména však stínící technika, zveřejněné na Webových stránkách Zhotovitele a v katalogu dostupném v sídle Zhotovitele. Závazný technický popis jednotlivých Produktů bude součástí nabídky dle článku 3 těchto VOP.

Objednatel uzavřením Smlouvy o dílo potvrzuje, že se seznámil s VOP a Reklamačním řádem, včetně sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném k tomuto okamžiku. VOP a Reklamační řád jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o dílo.

 

Tyto VOP a Reklamační řád Zhotovitele jsou veřejně přístupné na Webových stránkách Objednatele.  

 

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními VOP. Vztahy neupravené Smlouvou o dílo nebo VOP se řídí ustanoveními § 2586 a násl. NOZ.

 

ČLÁNEK 2.
POPTÁVKA

1. Odesláním poptávky Zákazníkem nevzniká žádný smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Zákazníkem. Odesláním poptávky, vytváří Zákazník dotaz a žádost na Zhotovitele k zaslání předběžné cenové nabídky směřující následně k případnému uzavření Smlouvy o dílo.

2. Poptávka musí obsahovat označení Zákazníka a specifikaci poptávaného Díla spolu s předpokládaným požadovaným rozsahem jeho plnění, jinak má vady. Poptávka musí obsahovat rovněž e-mailovou adresu Zákazníka pro případ jejího potvrzení Zhotovitelem a telefonní kontakt na Zákazníka.

3. Zákazník je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v poptávce. Údaje uvedené Zákazníkem jsou Zhotovitelem považovány za správné. 

4. Zhotovitel vyřizuje poptávky v pořadí, ve kterém byly Zhotoviteli doručeny.

5. Poptávku realizace předmětu Díla je možno učinit:

(a)      prostřednictvím Webových stránek Zhotovitele;

(b)      osobně v místě sídla Zhotovitele;

(c)      elektronickou poštou, faxem či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 

ČLÁNEK 3.
NABÍDKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

1. Nabídka je vytvořena Zhotovitelem na základě poptávky Zákazníka a její součástí je zejména technický popis výrobku, technické řešení a předpokládaná celková cena Díla viz článek 4 těchto VOP.

2. Zákazník je povinen vyjádřit se k nabídce, která mu bude předložena Zhotovitelem dle předchozího odstavce tohoto článku VOP.

3. Smlouva o dílo bude uzavřena až na základě akceptace nabídky Zhotovitele Objednatelem. Objednatel může nabídku akceptovat způsobem dle článku 2, odst. 5 písm. (b) nebo (c). 

 

ČLÁNEK 4.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena Díla je stanovena v nabídce Zhotovitele vypracované na základě poptávky Objednatele, a to dle ceníku Zhotovitele platného k okamžiku doručení poptávky Zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Výše daně z přidané hodnoty bude stanovena dle platných a účinných daňových předpisů na území České republiky v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Objednatel je povinen hradit Zhotoviteli cenu Díla na základě faktur - daňových dokladů vystavených Zhotovitelem.

4. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli zálohu ceny Díla na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem, přičemž tato zaplacená záloha bude Zhotovitelem odečtena od celkové dohodnuté ceny Díla v konečném daňovém dokladu, případně v dílčích daňových dokladech.

5. V případě prodlení Objednatele s uhrazením zálohové faktury Zhotoviteli je Objednatel oprávněn změnit termíny plnění realizace díla stanovené dle odstavce 5. 4. těchto VOP.

6. Splatnost faktur a se sjednává na 14 dnů ode dne vystavení.

7. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu Díla včas a ve sjednané lhůtě. V případě pozdní úhrady je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. Tímto není dotčeno právo Zhotovitele na náklady spojené s uplatněním pohledávky. V případě prodlení Objednatele s úhradou kterékoliv faktury, nebo její části, které potrvá déle než sedm (7) dní, je Zhotovitel oprávněn i bez předchozího upozornění Objednatele přerušit provádění Díla, a to až do okamžiku úplného uhrazení všech pohledávek Objednatele za Zhotovitelem po datu splatnosti. Po dobu prodlení nese nebezpečí škody na Díle Objednatel. O každý započatý den přerušení provádění Díla z důvodu prodlení Objednatele, se prodlužují veškeré termíny dokončení a předání Díla, a to i dílčí. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny či její části delším než 30 dní je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Kupující uhradí cenu Díla bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele spolu s uvedením čísla faktury nebo v hotovosti. Cena Díla je považována za zaplacenou buď uhrazením fakturované částky v hotovosti, nebo dnem jejího připsání na bankovní účet Zhotovitele.

9. Případné reklamační řízení nemá vliv na povinnost Objednatele Zhotoviteli uhradit cenu Díla v termínu splatnosti. Objednatel není oprávněn zadržet cenu Díla ani její část z důvodu vadného plnění Zhotovitele. Tímto se vylučuje použití § 2108 NOZ, nejde-li o Objednatele Spotřebitele, který nemusí do odstranění vady Díla platit část ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho nároku na slevu. Započtení na pohledávky vzniklé ze Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní se nepřipouští, pokud se Objednatel a Zhotovitel písemně nedohodnou jinak.

 

ČLÁNEK 5.
POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel zajistí dohodnutou připravenost místa plnění k realizaci předmětu Díla a přístup Zhotovitele k němu a poskytne mu přiměřený uzamykatelný skladovací prostor na uskladnění prostředků a pomůcek nezbytných pro realizace předmětu Díla.

2. Objednatel zajistí pro Zhotovitele možnost bezplatného připojení k rozvodu el. sítě 220 V / 50 Hz, vody a užívání WC v místě plnění Díla.

3. Objednatel zajistí, aby Zhotovitel při realizaci předmětu Díla nebyl omezován či narušován činností třetích osob a zavazuje se poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro realizaci Díla a zdržet se všeho, čím by bylo bráněno Zhotoviteli v realizaci Díla.

4. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli zaměřit konstrukce nezbytné pro provedení díla minimálně 4 týdny před nástupem na montáž, jinak se doba plnění a konečné předání Díla Zhotovitelem prodlužují o stejnou dobu, po kterou toto Objednatel Zhotoviteli neumožnil.

5. Objednatel a Zhotovitel se dohodnou na termínu předání místa plnění Objednatelem Zhotoviteli, na době plnění a konečném předání Díla Zhotovitelem, přičemž tyto termíny se prodlužují o dobu, po kterou bude Objednatel v prodlení, a to zejména s předáním místa plnění, se zajištěním jeho připravenosti v plném rozsahu nebo s poskytnutím součinnosti.

6. Objednatel seznámí pracovníky Zhotovitele s místem plnění předmětu Díla, případně s příslušnými bezpečnostními a požárními předpisy a sdělí Zhotoviteli všechny skutečnosti, které mohou být významné pro realizaci Díla, a to nejpozději při předání místa plnění Zhotoviteli.

7. Pracovníci Zhotovitele budou dodržovat bezpečností a požární předpisy, se kterými budou seznámeni podle odstavce 4. tohoto článku VOP.

8. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů nebo věcí, které mu Objednatel k provedení Díla předal. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá-li však Objednatel na provádění Díla i přes upozornění Objednatele dle věty první, má Zhotovitel právo, aby tak Zhotovitel učinil v písemné formě a Objednatel nemá práva z vady Díla vzniklé pro tuto nevhodnost věci nebo příkazu a Zhotovitel má právo od Smlouvy o dílo odstoupit.

9. Zhotovitel vede po celou dobu realizace Díla až do jeho předání Objednateli stavebně-montážní deník minimálně v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Zápisy v deníku slouží jako podklad pro vypracování případného dodatku ke Smlouvě o dílo. Deník musí být v průběhu realizace Díla Zhotoviteli i Objednateli trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány.

10.        V případě, že stavební připravenost místa plnění nebude splňovat dohodnuté technické parametry, je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat zaplacení vzniklé škody za individuální úpravu jeho Produktů k provedení Díla u Objednatele a náklady spojené s prostojem a dopravou pracovníků Zhotovitele do místa plnění, a to ve výši 450,- Kč/hod za osobu pracovníka a 11 Kč/km.

 

ČLÁNEK 6.
VLASTNICTVÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na Objednatele okamžikem vnesení Produktu, který bude předmětem realizace Díla, na místo plnění. Vlastnictví Díla přechází na Objednatele až po úplném zaplacení ceny Díla, to znamená buď uhrazením celkové ceny Díla v hotovosti, nebo dnem jejího připsání na bankovní účet Zhotovitele.

2. Dílo je provedeno, je-li Zhotovitelem dokončeno a Objednateli předáno.

3. Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání sepíší Zhotovitel a Objednatel předávací protokol, v němž Objednatel výslovně uvede, zda Dílo přejímá či nepřejímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

4. V případě,  že předmětem realizace Díla Zhotovitelem nejsou vypínače (řidící systém), je Dílo dokončeno a předáno Objednateli předvedením jeho funkčnosti prostřednictvím zkoušecího kabelu Zhotovitele.

5. V případě, že je Dílo řádně dokončeno, je Objednatel povinen Dílo převzít.

 

ČLÁNEK 7.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Veškeré osobní údaje, které Objednatel Zhotoviteli poskytne, jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se Zhotovitelem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou platebního styku týkajícího se Díla.

2. Zhotovitel postupuje tak, aby Objednatel neutrpěl újmu na svých právech. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Objednatelem Zhotoviteli za účelem plnění smlouvy, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou právní úpravou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zhotovitel je správcem osobních údajů Objednatele ve smyslu tohoto zákona.

3. Objednatel a Zákazník dobrovolně poskytují své osobní údaje nezbytně nutné pro zahájení smluvního vztahu se Zhotovitelem. Osobní údaje Zákazníků zabezpečuje Zhotovitel proti zneužití.

4. Objednatel má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to na základě písemné žádosti. Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.

5. Objednatel odesláním poptávky Zhotoviteli a Objednatel podpisem Smlouvy o dílo se Zhotovitelem souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Zhotovitele na jeho email uvedený v poptávce či v záhlaví Smlouvy o dílo.

 

ČLÁNEK 8.
OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem se řídí platnými obecně závaznými předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

2. Nastane-li okolnost vylučující odpovědnost (tzv. vyšší moc), která brání smluvní straně ve splnění povinností, po dobu trvání takové okolnosti není smluvní strana, jíž brání ve splnění povinnosti, v prodlení se splněním povinnosti. O dobu trvání takové překážky se prodlužuje doba stanovená ke splnění povinnosti stranou, jíž tato překážka brání ve splnění povinnosti. Vyšší mocí dle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se rozumí pro účely této smlouvy okolnosti vylučující odpovědnost a to zejména živelná událost, válka, změna politické situace, které vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností dle této smlouvy, nebo jiná podobná událost.

3. Objednatel Podnikatel je povinen neprodleně informovat Zhotovitele o změnách veškerých skutečností týkajících se jeho podnikatelské činnosti, zejména těch, které jsou uvedeny v obchodním rejstříku. Rovněž je povinen jej okamžitě informovat o tom, že proti němu bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo že vstoupil do likvidace, anebo že proti němu je veden výkon rozhodnutí.

4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí platné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

5. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o informacích získaných v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo, které mají důvěrný charakter, a nejsou přístupné jiné osobě, vyjma zaměstnanců Objednatele či Zhotovitele.

6. Pohledávky vyplývající ze Smlouvy o dílo smí Objednatel převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem Zhotovitele, pokud se Zhotovitel a Objednatel nedohodnou jinak.

7. Pro doručování písemností kteroukoli smluvní stranou dru­hé straně se Objednatel a Zhotovitel dohodli tak, že zásilka odeslaná doporučenou poštou se považuje za doručenou také v případě, že adresát tuto odmítne převzít nebo si zásilku ne­vyzvedne ani v úložní lhůtě. Za řádné doručení se považuje také doručování prostřednictvím elektronické komunikace na dálku s elektronickým potvrzením doručení druhou stranou (emailová komunikace), a to pouze prostřednictvím emailu Zhotovitele: info@profiflex.cz, nebo osobně kteroukoli smluvní stranou nebo jejím zástupcem oproti podpisu druhé smluvní strany nebo jejího zástupce. Případnou změnu adresy pro doručování poštovní službou nebo prostřednictvím elektronické komunikace na dálku je třeba druhé smluvní straně oznámit písemně. Pokud změna adresy pro doručování nebude druhé straně včas oznámena a písemnost bude prokazatelně odeslána na původní adresu, považuje se takto odeslaná písemnost za doručenou dnem jejího prokazatelného odeslání

8. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.4.2016 a ruší předchozí znění všeobecných obchodních podmínek Zhotovitele.

 

  PROFIFLEX s.r.o.,

  Libor Ondrášek, jednatel